Kancelaria Radców Prawnych Lech Obara i Współpracownicy

Komunikat: Kancelaria Radców Prawnych "Lech Obara i Współpraownicy" wyróżniona w IX Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Gazety Prawnej.
 
Komunikat: Mecenas Lech Obara wyróżniony w konkursie Prawnik Pro Bono 2012 organizowanym przez Fundację Studenckich Poradnii Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita. 
 
Komunikat: Przedstawiamy materiał z udziałem Mecenasa Lecha Obary na temat działań komornika z Działdowa (link - http://ttv.pl/aktualnosci,926,n/komornik-gangster,101118.html ).
 
Komunikat: 28 listopada 2012 roku Komornik i biegły ze Szczytna zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Olsztynie prawomocnym wyrokiem za poświadczenie nieprawdy przy wycenie majątków dłużników. Jest to już drugi wyrok, który zapadł wobec tych osób w wyniku działań prowadzonych przez Kancelarię.

 

Komunikat: Kancelaria Radców Prawnych "Lech Obara i Współpracownicy" w rankingu Kancelarii Prawniczych z 2009 i 2010 roku przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita zajeła I miejsce spośród Kancelarii Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 wspolpracownicy.jpg
Kancelaria powstała w 1997r. Obecnie swoją siedzibę ma w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim. Kancelaria prowadzi sprawy z terenu całego kraju, a także reprezentuje klientów zagranicznych (partnerskie kancelarie: Kaliningrad – Federacja Rosyjska, Wilno – Litwa, Berlin – Niemcy). Działalność Kancelarii opiera się na bogatym doświadczeniu radcy prawnego Lecha Obary, wpisanego na listę radców prawnych pod numerem 104/OL w 1976r., kontynuującego tradycje rodzinne.
 
 
 Kancelaria specjalizuje się :
 
Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
( w kraju i za granicą - Rosja, Litwa i Ukraina)
 
Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych w tym reprezentacji interesów przed sądami i organami administracji publicznej. W szczególności dotyczy to trybu odrębnego postępowania gospodarczego (specyfika reguł dowodowych). Ugruntowaniem doświadczeń stanowiła reprezentacja polskich przedsiębiorców dochodzących na drodze przedsądowej i sądowej roszczeń wobec wielkich korporacji handlowych, wykorzystujących  w stosunkach z kontrahentami przewagę ekonomiczną na rynku tak przy zawieraniu jak i realizacji umów (m.in. Jeronimo Martins Dystrybucja właściciela sieci handlowej „Biedronka”, Geant, Tesco, Żabka, Carrefur, Intermarche, Kolporter). Za sukces poczytujemy sobie  zmianę linii orzeczniczej w tych sprawach(patrz wyrok Sądu Najwyższego II CK 4/07 Bogusława Kurto-Gollent i Edward Gollent vs. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w Poznaniu). Również udało się uzyskać w wyniku interwencji posłów na Sejm RP deklaracji Ministra Sprawiedliwości o włączeniu Prokuratury do prowadzonych postępowań sądowych.
 
 
Obsługa inwestycyjna
 
Kancelaria Radców Prawnych "Lech Obara i Wspólpracownicy" jest jedną z niewielu firm w Polsce, zajmujących się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego, jak również mniej typowych przedzięwzięć realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne. W tym zakresie współdziałamy z firmą INPLUS Sp. z o.o -liderem na rynku opracowań i analiz planistycznych. Wypełniamy lukę na rynku, jaką jest niewątpliwie brak firm prawnych i doradczych potrafiących w sposób strategiczny zanalizować i zintegrować wszystkie aspekty inwestycji-prawne, przestrzenne i ekonomiczne. Interdyscyplinarny zespół ekspertów, jak również unikatowe "know-how" pozwala w pełni odpowiedzieć na potrzeby partnerów.
 
 
Dobra osobiste
 
Kancelaria z powodzeniem prowadzi również sprawy o ochronę dóbrosobistych, w tym w tzw. procesach prasowych. Na koncie Kancelarii jest szereg wygranych spraw z tegozakresu. Wymienić tu można chociażby 4 sprawy z powództwa JeronimoMartins Dystrybucja właściciela sieci handlowej"Biedronka"(reprezentowanej przez czołową polską kancelarię SK&S) onaruszenie dóbr osobistych tej sieci. W szczególności znamienne sąorzeczenia SN z dnia 9 grudnia 2009r. (IV CSK 290/09) oraz z dnia 9lipca 2009r. (II PK 311/8) (zob. publikacje prasowe tu i tu oraz tutaj ). W treści tegoostatniego orzeczenia sformułowane zostało nowe dobro osobiste - godność pracownicza, którą narusza praca w warunkach sprzecznych z przepisami bhp. Dochodząc zadośćuczynienia za pracę w takich warunkach nie jest koniecznym wykazyanie skutku w postaci uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym oferujemyPaństwu solidną pomoc w zakresie ochrony dóbr osobistych opartą nabogatym doświadczeniu. Ponadto Kancelaria posiada swój wkład w walce o ochronę dóbr i wartości związanych z przynależnością do Narodu Polskiego oraz prawdą o historii Narodu Polskiego, czego efektem jest, z powodzeniem prowadzona "pro bono", sprawa przeciwko niemieckiej gazecie Die Welt, w której użyto sformułowania "polskie obozy koncentracyjne". Pozew w tej sprawie złożony został zgodnie z polskim prawem materialnym i procesowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 
Prawo pracy
 
Kancelaria posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, czego efektem są sukcesy odniesione przeciwko wielkim sieciom handlowym w sprawach dotyczących wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,  a także rekompensaty z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych i para-zawodowych. Stoimy na stanowisku, iż głównym kryterium udziału naszej Kancelarii w stosunkach pracowniczych są względy przestrzegania prawa. Dotyczy to zarówno pracowników jak i pracodawców. Każda ze stron ma bowiem prawo domagać się poszanowania swoich praw, z tego też względu ofertę pomocy kierujemy zarówno do pracowników jak i pracodawców.
 
 
 Sprawy podatkowe

Kancelaria reprezentuje podatników w sprawach z organami podatkowymi i skarbowymi, występuje o indywidualne interpretacje podatkowe chroniące podatników w sporach przed tymi organami i sądami administracyjnymi. Największe sukcesy kancelarii to kilkanaście spraw wzakresie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów, pozytywniezakończonych dla podatników już na etapie postępowania przed organamipodatkowymi. Pozwoliło to uniknąć podatnikom dodatkowych kosztówzwiązanych z zaskarżeniem decyzji do sądu administracyjnego.Aktualnie kancelaria reprezentuje podatników w następujących sprawach:

- dochody z nieujawnionych źródeł przychodów;

- opodatkownie sprzedaży przez Internet;

- opodatkownie sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (działki). 

 
  
Sprawy odszkodowawcze
 
Kancelaria dochodzi odszkodowań od zakładów ubezpieczeń w związku ze szkodami "na osobie", zaistniałymi w wypadkach komunikacyjnych. Kancelaria co do zasady odstępuje w tego rodzaju sprawach od pobierania opłaty wstępnej.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu procesów odszkodowawczych w związku z tzw. zakażeniami szpitalnymi i błędami lekarskimi.
Jesteśmy skuteczni w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych i chorób tzw. para-zawodowych wywołanych warunkami pracy.
Istnieje możliwość uzyskania ustawowego zwolnienia od ponoszenia opłat sądowych (potocznie-wpis).
 
Ponadto, efektywnie reprezentujemy interesy osób występujących o odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych  m. in przez krajowych operatorów sieci energetycznych, bazując na ustanowionej w sierpniu 2008r.,  instytucji służebności przesyłu.

 

Zamówienia publiczne

Kancelaria występuje w sprawach z zakresu zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i oferentów. Z sukcesem – tak przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Zamówień Publicznych, jak i przy wnoszeniu skarg do sądów powszechnych Na naszym koncie odnotowaliśmy precedensowe orzeczenia na tle dochodzenia odszkodowań przez oferentów w związku z wadliwie prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy to również realizacji zamówień publicznych przy zastosowaniu instytucji koncesji na roboty budowlane.

 

Egzekucje singularne (komornicze) i uniwersalne (post. upadłościowe)

Kancelaria posiada wiele sukcesów w reprezentowaniu zarówno dłużników (upadłych) jak i wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych. O skuteczności naszych działań świadczą pozytywnie zakończone, niezywkle skomplikowane postępowania upadłościowe m. in. Elmeat S.A. w Elblągu oraz Zakładu Pracy Chronionej Drukarnia Gerges w Toruniu. Ponadto czynnie współpracujemy zarówno z posłami partii rządzącej jak i opozycji, służąc opiniami prawnymii skutkującymi zmianami przepisów  k.p.c oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 

Rodzinne spory majątkowe

Naszym celem jest wsparcie naszych Klientów w traumatycznych doznaniach związanych ze zgonem osoby bliskiej, rozwodem z myślą o konieczności zaspokojenia ich przyszłych potrzeb materialnych. Dbamy, by podział majątku spadkowego bądź dorobkowego był przeprowadzony maksymalnie zgodnie z wolą naszych Mocodawców. 

  
Karty pojazdów

Pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań w związku z bezprawnymnaliczeniem opłat za tzw. karty pojazdu. W okresie od sierpień 2003r. -15 kwietnia 2006r. Na podstawie rozporządzenia ministra infrastrukturypobierano opłatę 500 zł, trybunał konstytucyjnym wyrokiem (datasygnatura) uznał przepis za niekonstytucyjny. Kwota stanowiąca różnicemiędzy 500 zł a 75zł ustalonej od 15 kwietnia 2006r. jest pobranabezprawnie i podlega zwrotowi. Przedsiębiorcom zawodowo zajmującymi się sprowadzeniemsamochodów z zagranicy w celu ich dalszej odsprzedaży oferujemy pomocprawną bez opłaty wstępnej. Osobom fizycznym proponujemy quasi-pozwyzbiorowe tj. występowania jako współuczestnicy formalni przeciwkoStarostom o zwrot pobranych pieniędzy za wydanie kart pojazdu – bezopłaty wstępnej. 

 

Działalność pro bono.

Kancelaria świadczy także wyspecjalizowaną pomoc prawną pracownikom „ofiarom wyzysku XXI w.” Wielkich Korporacji w szczególności sieci „Biedronka”, „Lidl”, „E.Leclerc”. Wspierała założycieli i od lat świadczy nieodpłatną pomoc w różnych formach - Stowarzyszeniu Poszkodowanych Przez Wielkie Sieci Handlowe „Biedronka” (KRS 0000231779). Zainicjowała ruch społeczny kancelarii prawniczych, które w całym kraju udzielają pracownikom „wielkich sieci” porad prawnych pro bono oraz reprezentując ich przed sądami pracy. Dotyczy to dochodzenia należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, roszczeń materialnych związanych z utratą zdrowia spowodowaną warunkami pracy (w tym chorób parazawodowych będących skutkiem naruszenia przepisów BHP), dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie przez pracodawcę konstytucyjnego prawa do godności pracowniczej, prawa do pracy w warunkach niezagrażających zdrowiu lub życiu pracownika. Podkreślić należy,  sprawy wytoczone o wynagrodzenie za nadgodziny sieci „Biedronka” (mimo, iż w części z nich pozwaną sieć reprezentowała znana polska kancelaria SK&S) zakończone zostały sukcesem.
Ponadto, kancelaria współorganizowała, wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera oraz Fundacją im. Friedriecha Eberta, konferencję na temat "Prawne i medyczne aspekty chorób związanych z pracą".W 2009 roku zakończone zostały sukcesem (w tym przed SN, orzeczenie z dnia 9 grudnia 2009r. sygn. akt IV CSK 290/09)) cztery sprawy wytoczone przez Jeronimo Martins Dystrybucja przeciwko Stowarzyszeniu poszkodowanych przez wielkie sieci handlowe "Biedronka" i ich działaczom za rzekome naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej. Kancelaria reprezentowała pozwanych pro bono. Przed SN dnia 9 lipca 2009r. (II PK 311/08) zakończyła się sprawa p. Katarzyny Wiktorzak, której JMD naruszyła godność pracowniczą poprzez zmuszanie do pracy z naruszeniem wszelkich przepisów o ochronie pracy kobiet (ręczne rozładowywanie ciężarówek). W treści tego orzeczenia sformułowane zostało nowe dobro osobiste - godność pracownicza, którą narusza praca w warunkach sprzecznych z przepisami bhp. Dochodząc zadośćuczycnienia za pracę w takich warunkach nie jest koniecznym wykazywanie skutku w postaci uszczerbku na zdrowiu.

Od 2004 roku uwaga prawników Kancelarii działających w Stowarzyszeniu Pomocy Prawnej „Stop Wyzyskowi” (KRS 0000285537) skupia się także na pomocy ofiarom „patologicznych” egzekucji komorniczych, podczas których za bezcen sprzedawane są dorobki całego życia (domy, gospodarstwa rolne, itp). Ofiarami są tu zarówno dłużnicy jak i przede wszystkim wierzyciele, których „bezprawine”, niwecząc podstawowe cele egzekucji, pozbawiano szans zaspokojenia. Kancelaria reprezentowała pro bono w 2009 Stowarzyszenie "Stop Wyzyskowi" wystepujące jako przedstawiciel społeczny w sądowym postepowaniu karnym przed SR w Nidzicy - oskarżonymi byli nierzetelni komornik i rzeczoznawca majątkowy. Kanelaria pomagała pro bono w 2009r. poszkodowanym w innych komorniczych egzekucjach na drodze postępowania cywilnego i karnego ( m. in. Stanisław S. - Mrągowo, Zbigniew P. Konradowo gm. Świątki, Władysław K. - Toruń).

Kancelaria współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka wystepując pro bono w charakterze pełnomocnika w sprawach będących w zainteresowaniu Fundacji. Jako przykład podać należy sprawę uwłaszczenia działkowców działających w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Demokratycznych w Ogrodach Działkowych. Kancelaria z ramienia Fundacji reprezentowała pro bono Elżbietę M. wystepującą przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców w sądzie o stwierdzenie nieważności uchwały o wykluczeniu jej ze Związku za działalność społeczną.

Mec. Lech Obara reprezentował pro bono przed Trybunałem Konstytucyjnym Zbigniewa O. w sprawie skargi konstytucyjnej przygotowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W sprawie tej Trybunał uznał w wyroku z 10 lipca 2007, że przepisy artykułu 203 § 1, 203 § 2, 203 § 3 Kodeksu Postępowania Karnego są niezgodne z Konstytucją (sygn. SK 50/06).

Kancelaria kontynuowała w 2009 r. współpracę z Helsińską Fundacją Praw Człowieka Kancelaria z ramienia Fundacji repezentowała pro bono Hannę R. przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu (lipiec 2009)w sprawie naruszenia dóbr osobistych psychiatry nierzetelniewykonującego badania na potrzeby postępowania karnego. Potwierdzeniempodejmowanych działań są wyróżnienia przyznane radcy prawnemu LechowiObarze za "nieocenioną pomoc i zaangażowanie w prace Programu SprawPrecedensowych w 2009 roku".

Kancelarii służy opiniami prawnymi (pro bono) parlamentarzystom w przygotowaniu projektu zmian ustawodawczych w K.P.C. (m.in. projekt ustawy z zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – druk senacki nr 503 i 504 ). Celem zmian ustawy było zwiększenie możliwości sądowej kontroli nad czynnościami komornika oraz zwiększenie ochrony prawa dłużnika i wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Także, wprowadzenie obowiązku ogłaszania o sprzedaży nieruchomości i ruchomości o znacznej wartości na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

 Ponadto Kancelaria współorganizowała wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. Nofera oraz Fundacją imienia Friedricha Eberta konferencję nt. "Prawne i medyczne aspkety chorób związanych z pracą".


Kancelaria współtworzy Ruch Prawników Przeciw Niemieckim Roszczeniom Rewindykacyjnym. Przy kancelarii  działa punkt konsultacyjny nieodpłatnie doradzający obywatelom, a także samorządom terytorialnym w sytuacji dotknięcia roszczeniami rewindykacyjnymi. Prowadzimy i udostępniamy zbiór piśmiennictwa i orzecznictwa w sprawach roszczeń. Reprezentujemy polskich obywateli przed sądami w pozwach wytaczanych w 2009r. przez tzw. późnych przesiedleńców (pro bono sprawa kamienicy przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie - Państwo A.) Usiłuje stworzyć lobby na rzecz stworze nia obronnej doktryny prawnej gwarantującej stabilizację stosunków własnościowych ukształtowanych na Ziemiach Odzyskanych po II Wojnie Światowej. Zrąb doktryny – tworzy doniosła publikacja „ Sytuacja prawna nieruchomości pozostawionych przez osoby przesiedlające się do RFN i NRD w latach 1956 - 1984” prof. Aurelii Nowickiej z Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 16 lipca 2010 roku zapadł wyrok Sądu Najwyższego (IV CSK 90/10) w którym orzeczono, iż osoby wyjeżdżające na stałe do Niemiec i przyjmujące tamobywatelstwo, tzw. późni przesiedleńcy, utraciły mieniepozostawione w PolscePatrz aktualności tu oraz tutaj.

 

play.jpg
 
 Lech Obara w Polsacie cz.1
play.jpg   Lech Obara w Polsacie cz.2 

 

   Pomoc „Ofiarom Przemocy”

W ramach cotygodniowych dyżurów (sobota 11:00 – 13:00) nasza Kancelaria od 2007 roku świadczy stałą, nieodpłatną pomoc „ofiarom przemocy” wspierając działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Praw Kobiet i Rodziny (KRS 0000309988).W 2009r. udzilaliśmy w każdą sobotę nieodpłatne porady prawne osobom poszkodowanym przez los - pomoglismy 96 osobom, co zostało szczegółowo zaewidencjonowane i opisane co do charakteru sprawy jak i form udzielonej pomocy.

 

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez kancelarię i jej prawników 
 
  • wyróżnienie przyznane radcy prawnemu  Lechowi Obarze przez Wprost w konkursie Orły Temidy w 2004 r.;
  • nominacja radcy prawnego Lecha Obary przyznana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka  do  nagrody Prawnik Pro Bono  w 2005  r.;
  • nominacja  do  nagrody Bona  Lex Gazety Prawnej w 2007 r. w kategorii  najlepszy radca prawny Lech Obara;
  • 13. miejsce Kancelarii  zajęte  w V Ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Prawnych organizowanym przez Gazetę Prawną w 2008 r.
  • zajęła I miejsce spośród Kancelarii Województwa Warmińsko-Mazurskiego w rankingu Kancelarii Prawniczych z 2010 r. przygotowanym przez Dziennik Rzeczpospolita


Zespół współpracowniczy:
dariusz_obara.jpg
Dariusz Obara - radca prawny OL 677
Specjalizacje: prawo samorządu terytorialnego, postępowanie administracyjne, prawo cywilne.
korbas.jpgMichał Korbas- radca prawny - Kraków KR 2014

tel. +48 668 301-603

adres: al. Sosnowa 1a Kraków

e-mail: michal_korbas@interia.pl 

Specjalizacje: prawo spółek,  dochodzenia należności, prawo cywilne, prawo upadłościowe i naprawcze, kontrakty handlowe, pomoc w prowadzeniu negocjacji, zamówienia publiczne, prawo pracy, prawo nieruchomości, spory sądowe, prawo administracyjne.

janusz_obara.jpg

 

 

 

 

 

 

Janusz Obara - adwokat - Warszawa Specjalizacja: prawo karne 

anna_wierbiaska.jpg

 

 

 

 

 

 

 Anna Wierbiańska - adwokat - Kaliningrad Specjalista prawa Federacji Rosyjskiej, prawa Republiki Ukrainy

 

 

 

Aleksander Jakuszević - adwokat - Kaliningrad i Olsztyn

Specjalizacje: prawo korporacyjne, gospodarcze i celne Federacji Rosyjskiej, sprawy karne o charakterze gospodarczym, arbitraż międzynarodowy. Biegle włada językiem polskim.

 
julia_zaleska.jpg
Julia Załęska - doradca podatkowy
Nr wpisu 10274 Licencja MF5685/2004
Specjalizacje: reprezentacja podatników w sporach z organami podatkowymi, sporządzanie opinii z zakresu prawa podatkowego, optymalizacja podatkowa, audyt podatkowy , prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych.

joanna_wysocka.jpg
Joanna Żejmo - adwokat
Specjalizacje: prawo sportowe, prawo cywilne - skargi pauliańskie, dochodzenie odszkodowań za wypadki komunikacyjne, prawo lokalowe, postępowanie cywilne, zagadnienia prawne inwestycji.

ania.jpg

Anna Modzelewska- Bogusz- radca prawny

Specjalizacje:  prawo pracy, prawo cywilne i rodzinne, postępowanie egzekucyjne

szymon_topa.jpgSzymon Topa -  radca prawny

Specjalizacje: opłaty "PÓŁKOWE", prawo zamówień publicznych, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo administracyjne.

pawel_bujko.jpg
Paweł Bujko - radca prawny
Specjalizacje: prawo ubezpieczeń społecznych, prawo pracy w szczególności roszczenia pracowników migracyjnych, postępowanie egzekucyjne, prawo cywilne 
marta_kawula.jpg
Marta Kawula - radca prawny
Specjalizacje: prawo upadłościowe i naprawcze, prawo rzeczowe, prawo rodzinne.

 

anna_zaleska.jpg
Anna Załęska - radca prawny OL 1235
Specjalizacje: prawo spółek handlowych, postępowanie rejestrowe, sporządzanie umów, postępowanie wieczystoksięgowe, prawo cywilne, zabezpieczenia, prawo pracy, zagadnienia prawne inwestycji.

bogumil_walec.jpg
Bogumił Walec - doradca prawny
aplikant radcowski

Specjalizacje: prawo cywilne, prawo umów cywilnoprawnych, prawo sportowe i administracyjne

Paweł Klonowski - doradca prawny, studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacje: prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, zagospodarowanie przestrzenne, kwestie prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, związków zawodowych i ogrodów działkowych

dr Miłosz Andruszkiewicz - doradca prawny, doktor nauk prawnych, specjalizacje: prawo Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego, prawo administracyjne

aga_socha.jpg

 

 

 

 

Agnieszka Socha- Kisielewska - radca prawny
Specjalizacje: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo wekslowe

 

wojtek.jpg

   

Wojciech Pałka - doradca prawny 
aplikant radcowski 

Specjalizacje: 
: prawo cywilne, prawo rzeczowe, postępowanie egzekucyjne, prawo rodzinne   

          

emil.jpg

Emil Szulc - doradca prawny 
aplikant radcowski 
Specjalizacje: prawo cywilne, windykacja należności, mobbing i dyskryminacja

            

  roman_drobysz.jpg

 

   

 

 

 

Roman Drobysz
Specjalista do spraw windykacji, doradca do spraw rynków wschodnich.

  anna_zaron.jpg

Anna Zaroń - Specjalista prawny,

zdany egzamin notarialny, 

Specjalizacje: księgi wieczyste, problematyka prawna nieruchomości, prawo cywilne
anna_kowalska.jpg

 

  

 

   Anna Kowalska
Studentka prawa - Asystentka radcy prawnego.